Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Toleransfullmakt

Toleransfullmakten är en fullmakt om har utvecklas genom rättspraxis och sedvänja. En toleransfullmakt uppstår för en huvudman genom att huvudmannen tidigare har godtagit att en person (den fullmäktige) rättshandlar i huvudmannens namn för huvudmannens räkning i liknande situationer. För att en tredje man ska kunna åberopa en toleransfullmakt krävs att denne känner till de tidigare rättshandlingarna som huvudmannen tidigare tolererat.

Det är svårt att säga med säkerhet när en toleransfullmakt föreligger. I praxis har toleransfullmakten använts restriktivt. Det krävs att huvudmannen upprepade gånger tilllåtit den fullmäktige handla i en likvärdig situation.

Ett exemepl på när frågan om en toleransfullmakt förelåg prövades finns i NJA 1998 s. 304. Rättsfallet handlade om en dödsbodelägare som bott kvar på dödsboets jordbruksfastighet och flera gånger tidigare agerat utåt mot tredje man i dödsboets namn och för dödsboets räkning. Fråga var om dödsboet (och övriga dödsbodelägare) var bundna av dödsbodelägarens tillstånd att låta grannfastighetens ägare bygga ett garage på dödsboets fastighet. Dödsbodelägaren hade tidigare lämnat tillstånd att låta grannen bygga ett infiltrationsdike, anlägga ett potatisland och ställa upp båten på dödsboets fastighet. HD ansåg att tillståndet om potatislandet och båten inte kunde ses som en jämförbar handling med tillstånd av ett garage. Dessa handlingar ansåg HD falla under den ställningsfullmakt som dödsbodelägaren hade i och med att denna bodde och förvaltade fastigheten. Utredningen i målet visade senare att samtliga dödsbodelägare skriftligen hade samtyckt till tillståndet för infiltrationsdiket. Resultatet blev att dödsbodelägaren inte ansågs ha en toleransfullmakt trots upprepade rättshandlingarna.