Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Legala ställföreträdare

I lag är det stadgat vilka personer som är juridiska personers legala ställföreträdare utan att någon särskilt fullmakt måste upprättas. Ett bolags styrelse är normalt ett bolags legala ställföreträdare. Styrelsen kan även utse särskilda firmatecknare som har rätt att företräda bolaget. Vilka personer som har rätt att företräda ett bolag registreras i bolagsverkets register. På så sätt har tredje man möjlighet att kontrollera vilka som har rätt att binda ett bolag till rättshandlingar. Är det frågan om ett mer omfattande avtal eller en rättshandling, som med hänsyn till den bedrivna verksamheten, av ovanlig natur bör tredje man på något sätt försäkra sig om motpartens beslutskompetens.

Även ett bolags verkställande direktör har rätt att binda bolaget till vissa rättshandlingar. Den verkställande direktören har rätt att ingå rättshandlingar som är nödvändiga och faller inom bolagets löpande verksamhet. I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om en rättshandling faller inom den löpande verksamheten eller om det är en rättshandling som kräver styrelsens medverkan. En verkställande direktörs möjlighet att företa en rättshandling måste avgöras utifrån varje enskilt fall. Faktorer som måste vägas in är handlingens beskaffenhet, bolagets verksamhet, storleken på bolaget, med hur kort varsel handlingen måste företas.

Relaterade länkar: