Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Kombinationsfullmakt

Kombinationsfullmakten är en fullmakt som har utvecklats i rättspraxis och sedvänja. När flera omständigheter föreligger, som inte var för sig är tillräckliga för att en fullmakt ska anses föreligga, kan dessa omständigheter vägas ihop och tillsammans resultera i att en kombinationsfullmakt anses föreligga. Det kan t.ex. vara en situation där en ställningsfullmakt föreligger men att denna inte ensam ger behörighet till ett visst rättshandlande. Om huvudmannen i en sådan situation uppträder som att denne ändå godtar rättshandlandet kan dessa två faktorer tillsammans resultera i att en kombinationsfullmakt föreligger.

Det är svårt att säga med säkerhet när en kombinationsfullmakt föreligger. I praxis har kombinationsfullmakten använts restriktivt. Hur tredje man uppfattar situationen är av stor betydelse samtidigt som att denne ofta tar en risk om denne inte kontrollerar den fullmäktiges behörighet innan avtal träffas.

Ett exempel på när frågan om en kombinationsfullmakt förelåg är NJA 1990 s. 591. Rättsfallet handlade om en försäljare som ensam företrädde en inköps- och försäljningsavdelning. Försäljaren hade genom ställningsfullmakt behörighet att sälja och köpa varor. En kund hade krävt att få häva ett köp av en maskin och få tillbaka köpeskillingen jämte skadestånd. Försäljaren träffade en överenskommelse om att kunden skulle få 110 000 DEM (detta var år 1984) och frågan i målet var huruvida försäljaren hade denna behörighet och därigenom kunde binda företaget vid överenskommelsen. Försäljaren hade en ställningsfullmakt för att sälja och köpa varor och hade en något mer framsträdande roll än vad säljare har i allmänhet. Försäljaren hade tidigare fått träffa överenskommelser för reklamationer på mindre belopp. Det var även visat att försäljarens chef och företagets VD var medveten om att kunden hade krävt att få häva köpet. Dessa omständigheter tillsammans var dock inte tillräckliga för att försäljaren skulle anses ha en kombinationsfullmakt. Rätten menade att det inte fanns något som kunde visa att VD borde förstått att försäljaren skulle kunna komma att träffa en överenskommelse utan att diskutera saken närmare med VD:n. Rätten påpekade även att försäljaren aldrig fått träffa överenskommelser vid hävning av några större belopp. Rätten ansåg att det var kunden som tog en risk när denne träffade en överenskommelse med försäljaren utan att försäkra sig om försäljarens behörighet.