Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Kommission

Mellan den fullmäktige och kommissionären föreligger den väsentliga skillnaden att en fullmäktig handlar i annans namn medan en kommissionär handlar i eget namn. Kommissionären behöver inte heller ange att denne handlar för någon annans (huvudmannens) räkning. Detta leder till att kommissionären är den som blir tredje mans motpart i det avtalsförhållandet som ingås. Tredje man har i detta fall ingen rätt att rikta anspråk mot huvudmannen, om inte tredje man är konsument, vilket stadgas i 24-25 §§ kommissionslagen. Huvudmannen, även kallad kommittenten, har däremot rätt att rikta anspråk mot tredje man med stöd av det avtal som ingåtts mellan kommissionären och tredje man. Detta stadgas i 27 § kommissionslagen.

Kommission används endast när kommissionären ska köpa eller sälja egendom eller tjänster för kommittentens räkning. Ett kommissionsavtal innebär att kommissionären tar en mindre ekonomisk risk än vad denne hade gjort om parterna hade upprättat ett vidare- eller återförsäljaravtal. Äganderätten av egendomen går aldrig över på kommissionären utan ägenderätten går direkt över till tredje man när egendomen försäljs. Om kommissionären har till uppgift att inhandla egendom går äganderätten direkt över till kommittenten så fort egendomen har tagits om hand av kommissionären. På så sätt är det hela tiden kommittenten som står den ekonomiska risken. Kommissionären har rätt till skälig ersättning för den försäljning eller de inköp denne genomför för kommittentens räkning.

Utförliga regler om kommission återfinns i kommissionslagen. Lagen är tvingande till en konsuments fördel, om det är denne som är kommittent och en näringsidkare som är kommissionär. Detta innebär att avtalsvillkor som är mindre förmånliga för kommittenten (konsumenten), än vad som stadgas i lag, är utan verkan och lagens bestämmelser ska gälla istället. Detta gäller dock inte om den handel som kommissionären ska bedriva regleras av lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) och kommittenten är en professionell kund enligt 8 kap. 17 § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Relaterade länkar: