Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Handelsagent

En handelsagent är en person som i en näringsverksamhet har ingått avtal med en annan (huvudmannen) om att för dennes räkning ta in anbud eller ingå avtal för dennes räkning. För att någon ska anses vara handelsagent krävs även att avtalet består under en mer varaktig tid och att denne agerar självständig. Lagen (1991:351) om handelsagentur reglerar parternas skyldigheter och rättigheter, om inget annat har avtalats mellan parterna. Detta innebär att det finns ett stort utrymme för parterna att själva bestämma hur handelsavtalet ska utformas. Lagen reglerar bl.a. handelsagentens rätt till provision, parternas skyldighet att vara lojal och redlig mot varandra och hur ett handelsagentavtal sägs upp.

En handelsagent som blivit bemäktigad att ingå avtal för huvudmannens räkning gör det också i huvudmannens namn. Detta innebär att det är huvudmannens och tredje man som bli varandras motparter. Handelsagenten har endast rätt till skälig provision som ska betalas ut av huvudmannen.

Relaterade länkar: