Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Mellanmansrätt

Mellanmansrätten berör flera flera olika sorters mellanmän, t.ex. fullmäktige, kommissionärer, handelsagenter, prokurister, mäklare eller advokater. Mellanmannen är en person som handlar för någon annas räkning. Det är inget krav att mellanmannen ska handla i någon annans namn, det finns inget som hindrar en mellanman att handla i eget namn för annans räkning.

Mellanmannens uppgift är att företa rättshandlingar. Vilka rättshandlingar eller vilken sorts rättshandlingar en mellanman ska företa bestäms i det uppdrag som huvudmannen ger mellanmannen. Mellanmannen ska således handla i kraft av huvudmannens viljeförklaring. Som huvudregel är mellanmannen skyldig att vara huvudmannen lojal och trogen, med undantag för handlande som vore olagligt eller olämpligt.

De ursprungliga reglerna i mellanmansrätt återfinns i 18 kap. handelsbalken (1736:0123 2). Dessa reglers betydelse har dock minskat med tiden då mer specificerade lagar har stiftats för varje särskild mellanmanskategori, t.ex. fastighetsmäklarlagen (1995:400), kommissionslagen (2009:865), lagen om handelsagentur (1991:351) m.fl.