Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

När en fullmakt försvunnit m.m.

När en fullmakt försvunnit eller av annan anledning inte kan återkallas får fullmakten istället förklaras kraftlös. För att en fullmakt ska kunna förklaras kraftlös måste huvudmannen visa sannolika skäl att handlingen verkligen är borta eller av annan anledning inte kan återkallas utan dröjsmål. Detta stadgas i 17 § 1 st. AvtL.

För att en fullmakt ska kunna förklaras kraftlös måste huvudmannen skicka in en ansökan till tingsrätten på den ort där huvudmannen bor. Om tingsrätten anser att huvudmannen lyckats visa sannolika skäl till att handlingen är borta eller annars inte kan återkallas utan dröjsmål ska ansökan bifallas. Innan ansökan bifalles ska tingsrätten utfärda en kungörelse som sökande ska sätta in i Post- och Inrikes tidningar. I kungörelse framgår det att fullmakten blir kraftlös efter viss tid från att kungörelsen sattes in i tidningen. Denna tid för inte vara längre än fjorton dagar. Tingsrätten har rätt att bestämma att kungörelsen ska sättas in i en eller flera andra tidningar än Post- och Inrikes tidning, t.ex. branschtidning eller en mindre lokaltidning, innan den sätts in i Post- och Inrikes tidningar. Detta stadgas i 17 § 2 st. AvtL.