Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Huvudmannens konkurs

Om huvudmannen träder i konkurs har den fullmäktiges rättshandlingar samma verkan mot konkursboet som om huvudmannen själv hade företagit dessa. Detta stadgas i 23 § AvtL. När en huvudman träder i konkurs förlorar denne sin rättshandlingsförmåga vilket innebär att denne inte på egen hand kan företa rättshandlingar. Detta innebär att den fullmäktige inte kan företa rättshandlingar i huvudmannens namn för huvudmannens räkning med bindande verkan.

Om den fullmäktige givits en uppdragsfullmakt med stöd av 18 § AvtL. kan inte fullmakten göras gällande mot konkursboet om den fullmäktige vet om eller borde förstått att huvudmannen var i konkurs. Om den fullmäktige hade denna insikt eller inte måste bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Det finns dock vissa situationer som den fullmäktige fortfarande har rätt att bruka den fullmakt som denne har fått av huvudmannen, trots att huvudmannen gått i konkurs. Den fullmäktige har rätt att företa rättshandlingar med stöd av fullmakt som är nödvändiga för att skydda huvudmannen eller dennes konkursbo mot förlust. Detta gäller dock endast tiden innan en förvaltare, som har utsetts för huvudmannens konkursbo, hunnit vidta nödvändiga åtgärder för att skydda konkursboet. Detta stadgas i 24 § AvtL.

Relaterade länkar: