Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Prokura (handelsfullmakt)

En prokura återkallas genom att någon av de bolagsmännen som är behörig att företräda bolaget anmäler återkallelsen hos bolagsverket. Detta stadgas i 27 § 1 st. AvtL. Därefter låter bolagsverket sätta in en kungörelse om återkallelse av prokuran i Post- och Inrikes Tidningar, detta stadgas i 18 § handelsregisterlagen (1974:157). I och med att återkallelsen har kungjorts presumeras tredje man vara i ond tro om prokurans giltighet, detta stadgas i 19 § handelsregisterlagen. Om tredje man därefter påstår att denne inte haft eller borde haft kunskap om återkallelsen av prokuran måste denne bevisa detta. Har fullmakten återkallats på detta sätt behöver inte huvudmannen vidta några ytterligare åtgärder.