Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Fullmakt som meddelats i skriftlig handling

En fullmakt som har meddelats genom att den fullmäktige fått en skriftlig handling som är avsedd att visas upp för tredje man återkallas genom att handlingen återtas av huvudmannen. En sådan fullmakt kan även återkallas genom att huvudmannen låter handlingen förstöras. Den fullmäktige är skyldig att följa huvudmannens begäran om återkallelse, detta stadgas i 16 § AvtL.

Relaterade länkar: