Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Fullmakt som meddelats genom allmän kungöring

En fullmakt som meddelats i tidning eller på annat sätt allmänt kungjord, t.ex. genom anslag på offentlig plats, ska återkallas på samma sätt. Om det inte är möjligt att återkalla fullmakten på samma sätt måste återkallelsen ske på minst lika verksamt sätt. Om huvudmannen önskar kan denne erhålla anvisning av tingsrätten om hur en återkallelse ska ske för att vara giltig. Detta stadgas i 14 § AvtL.