Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Fullmakt som lämnats genom meddelande till tredje man

Om fullmakten har lämnats genom ett riktat meddelande till tredje man så upphör fullmakten att gälla genom att huvudmannen lämnar ett nytt meddelande. Fullmakten anses upphöra gälla när detta meddelande är tredje man tillhanda, det krävs således inte att denne har tagit del av meddelandet utan endast att denne har haft möjlighet att ta del av meddelandet. Detta stadgas i 13 § AvtL.

Relaterade länkar: