Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

En fullmakts upphörande

Om en fullmakt är begränsad till viss tid upphör den att gälla när den angivna tiden löpt ut. Om en fullmakt inte är begränsad till viss tid, dvs. gäller på obestämd tid, måste den återkallas för att upphöra gälla. I regel återkallas fullmakten på samma sätt som den meddelats. Om fullmakten har meddelats på flera sätt t.ex. både genom meddelande till fullmäktige och till tredjeman samt genom annons i tidning måste huvudmannen, som huvudregel, återkalla samtliga meddelanden. Om huvudmannen inte gör detta är fullmakten fortfarande gällande. Detta stadgas i 12 § 1 st. AvtL. Däremot kan inte en tredje man som fått ett särskilt riktat meddelande inte göra fullmakten gällande mot huvudmannen genom att åberopa att all återkallelse av fullmakten inte skett. Detta stadgas i 12 § 2 st. AvtL.

Om huvudmannen har särskild anledning att befara att fullmäktige inte är medveten om att fullmakten har återkallats är huvudmannen skyldig att informera den fullmäktige om att återkallelse har skett. Om huvudmannen underlåter detta och den fullmäktige ingår avtal med en godtroende tredje man är huvudmannen bunden av avtalet trots att fullmakten återkallats. Detta stadgas i 19 § AvtL.

Även fast en fullmakt inte har återkallats på lagstadgat sätt kan huvudmannen undvika att bli bunden av den fullmäktiges rättshandlingar. Om huvudmannen har informerat den fullmäktige, eller på annat sätt tillkänna givit sin vilja, om att fullmakten inte längre ska gälla så är inte huvudmannen bunden av rättshandlingar som företas med en ont troende tredje man. Detta stadgas i 20 § AvtL. Detta innebär att om tredje man visste om eller borde förstått att huvudmannen inte vill att fullmakten längre skulle gälla är tredjeman i ond tro. Om tredjeman är i ond tro måste bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Relaterade länkar: