Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Ratihabition

Om den fullmäktige har handlat utanför sin befogenhet eller sin behörighet är huvudmannen vanligtvis inte bunden av rättshandlingen. Huvudmannen har dock möjlighet att i efterhand erkänna den fullmäktige sådan befogenhet eller behörighet som annars hade krävts för rättshandlingen, s.k. ratihabition.

En ratihabition behöver inte ske uttryckligen utan även tyst ratihabition eller genom konkludent handlande är möjligt. Om huvudmannen inte aktivt protesterar mot den fullmäktiges rättshandling, som företagits i strid med fullmakten, kan detta uppfattas ett tyst godkännande. Ratihabering genom konkludent handlande är när huvudmannen börjar uppfylla sina skyldigheter i enlighet med avtalet trots att den fullmäktige handlat i strid med fullmakten.

Om huvudmannen ratihaberar rättshandlingen blir den fullmäktige, som huvudregel, inte skadeståndsskyldig trots att denne eventuellt varit oaktsamt.