Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Den fullmäktiges skadeståndsansvar

Om den fullmäktige handlar utanför sin behörighet resulterar detta i att huvudmannen inte blir bunden av avtalet och att har tredje man rätt att kräva skadestånd av den fullmäktige. Tredje man har rätt till ersättning för all skada som uppstått på grund av att denne inte kan göra avtalet gällande mot huvudmannen. Alla kostnader tredje man har haft på grund av avtalet och den vinst som tredje man kan bevisa att denne hade erhållit om avtalet kunnat göras gällande ska ersättas, dvs. det s.k. positiva kontraktsintresset. Detta stadgas i 25 § 1 st. AvtL.

För att tredje man ska ha rätt till ersättning krävs att denne är i god tro, dvs. att denne inte förstår eller borde förstå att den fullmäktige handlar utanför sin behörighet. Detta innebär att det inte får föreligga omständigheter i det enskilda fallet som ger tredje man anledning att misstänka att den fullmäktige handlar i strid med sin behörighet. Fattar tredje man misstanke bör denne undersöka saken närmare och kontrollera att den fullmäktige har behörighet. Om tredje man inte gör en närmare undersökning kan dennes inte anses vara i god tro och denne har således inte rätt till ersättning för det positiva kontraktsintresset. Detta stadgas i 25 § 2 st. AvtL. I dessa situationer kan den fullmäktige välja om dennes själv till träda in i avtalet istället för huvudmannen, eller om denne vill ersätta tredje mans positiva kontraktsintresse kontant.

Relaterade dokument: