Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Befogenhet

Den fullmäktiges befogenhet bestäms av de instruktioner som huvudmannen lämnat till denne. Huvudmannen kan ha anledning att lämna särskilda instruktioner till den fullmäktige som tredje man inte ska få reda på. Det kan t.ex. vara att den fullmäktige inte får genomföra en försäljning av huvudmannens egendom till ett lägre pris än 100 000 kr. Om den fullmäktige handlar utanför sin befogenhet, dvs. säljer till ett lägre pris än 100 000 kr, så binder inte rättshandlingen huvudmannen om tredje man insåg eller av omständigheter borde insett att den fullmäktige handlade utanför sin befogenhet. Detta stadgas i 11 § 1 st. AvtL. Detta innebär att om inte huvudmannen kan visa att tredje man insåg eller borde insett att den fullmäktige fått instruktioner om att inte sälja egendomen till ett för lågt pris så är huvudmannen bunden till avtalet, trots det för låga priset.

Om fullmakten har lämnats endast genom ett meddelande riktat till den fullmäktige, dvs. ingen skriftlig handling som får visas upp för tredje man, s.k. uppdragsfullmakt, så är huvudmannen aldrig bunden av en rättshandling som faller utanför den fullmäktiges befogenhet. Det spelar ingen roll huruvida tredje man var i ond eller god tro om den fullmäktiges befogenheter, detta stadgas i 11 § 2 st. AvtL.

Relaterade dokument: