Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

En fullmakts ramar

Två viktiga begrepp inom fullmaktsrätten är ”behörighet” och ”befogenhet”. Den fullmäktige får inte handla utanför sin behörighet eller befogenhet. Den information som den fullmäktige erhåller när fullmakten lämnas utgör ramarna för fullmakten, dvs. den fullmäktiges behörighet och befogenhet. Ramarna reglerar vad den fullmäktige kan ingå avtal eller rättshandlingar om. Handlar den fullmäktige utanför fullmaktens ramar riskerar denne själv blir bunden av rättshandlingen eller skadeståndsskyldig.

Det finns inga formkrav på hur en fullmakt ska utformas. En fullmakt kan lämnas skriftligen, muntligen, konkludent eller följa av annat uppdrag eller uppgift. En skriftlig handling är alltid tydligast och minskar risken för att en tvist ska uppstå. Det är även möjligt att kombinera lämnadet av fullmakten, t.ex. att ge en skriftlig fullmakt om rätt att sälja ett hus men att muntligen begränsa denna fullmakt genom att säga att huset inte får säljas för mindre än en miljon kronor.

En fullmakt kan vara antingen obegränad, dvs. den fullmäktige ges full rättshandlingsförmåga i huvudmannens namn för huvudmannens räkning, eller så kan fullmakten begränsas i tid eller handling. Det finns inga lagkrav på hur en fullmakt får begränas utan en fullmakt kan begränsas precis som huvudmannen önskar. Huvudmannen kan exempelvis begränsa fullmakten till att gälla fram till en viss tidpunkt, för inköp av en viss mängd eller till ett visst pris.