Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Rättspraxis och sedvänja

2 kap. AvtL. är den grundläggande regleringen för fullmaktsrätten. Dessa regler har kompletterats och utvecklats genom domstolsavgörande och sedvänja. De viktigaste avgörandena kommer givetvis från Högsta Domstolen (HD) och dessa avgöranden refereras i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA). Alla rättsfall som har referats får en egen beteckning efter år och sidonummer, t.ex. NJA 1985 s. 717. Även avgöranden från lägre instanser kan vara av intresse men dessa avgöranden utgör inte rättspraxis.

Genom sedvänja eller kutym kompletteras fullmaktsrätten ytterligare, utan att det behöver finnas någon uttryckligt skriven regel i svensk lagtext. Det är vanligt att nya former av ställningsfullmakter och toleransfullmakter skapas genom sedvänjor.