Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Lagar och regler

Regler om fullmakt återfinns i 2 kap. lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL.). I 2 kap. AvtL. regleras hur en fullmakt kan lämnas och återkallas, parternas bundenhet av rättshandlingen, behörighet och befogenhet m.m. Reglerna i 2 kap. AvtL. är inte uttömmande utan ytterliga regler och fullmakter följer av praxis.

Begreppet fullmakt förekommer i många lagar och förordningar t.ex. aktiebolagslagen (2005:551), rättegångsbalken (1942:740), lagen om värdepappersmarknaden (2007:528), lagen  om försäkringsförmedling (2005:405), lagen  om fullmaktsanställning (1994:261) m.fl. I det allra flesta fallen så är det för att lagstadga ett krav på att en fullmakt måste föreligga i en viss situation, inte för att reglera hur en fullmakt ska fungera. Det är således 2 kap. AvtL. som är grunden för fullmaktsrätten som sedan ständigt kompletteras av praxis.