Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Rättshandlingsförmåga

För att en person ska kunna bli avtalspart måste personen ha rättshandlingsförmåga. Rättshandlingsförmåga innebär att en persons förmåga att ingå rättshandlingar är lagligen erkända. Detta innebär att personen på egen hand kan ingå avtal eller andra rättshandlingar med bindande verkan. Rättshandlingsförmåga måste skiljas från rättsförmåga, vilket alla fysiska personer har. Rättsförmåga, eller rättskapacitet, innebär att personen kan vara bärare av rättigheter och skyldigheter som följer av lagen.

Alla fysiska personer som har fyllt arton år, dvs. som är myndiga enligt 9:1 föräldrabalken (1949:381) (FB), har full rättshandlingsförmåga såvida de inte är försatt i konkurs, har förvaltare eller handlar under psykisk störning. När en person har fyllt sexton år får denne en begränsad rättshandlingsförmåga. Efter sexton års ålder får en person t.ex. ingå avtal om anställning med målsmans samtycke. Därefter får denne själv säga upp avtalet och själv råda över den egendom som denne förvärvat genom arbete. I föräldrabalken (1949:381) återfinns flera situationer och ärenden där en omyndig sextonåring har rättshandlingsförmåga.