Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Jurdisk person under bildande

Påstår sig en person företräda ett bolag som är under bildande så ansvarar denne person för att avtalet uppfylls fram till att bolaget registrerats. Detta stadgas i 2 kap. 26 § Aktiebolagslagen (2005:551) och innebär att motparten har givits en säkerhet för att motparten ska prestera i enlighet med avtalet även om bolaget aldrig bildas. Den fysiska personen kan även bli ersättningsskyldig med stöd av 25 § AvtL eftersom att tredje man inte kan göra rättshandlingen gällande mot huvudmannen, dvs. bolaget. Det man dock bör observera är vilka konsekvenser som kan tänkas följa om den fysiska personen blir motpart i avtalsförhållandet.