Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

En omyndig fullmäktig

Som beskrivet ovan under rättshandlingsförmåga har en omyndig person ingen egen rättshandlingsförmåga vilket innebär att en omyndig inte kan företa rättshandlingar som binder den omyndige. Det finns dock inget som hindrar en omyndig från att uppträda som fullmäktig då denne ingår avtal för huvudmannens räkning i huvudmannens namn och inte sitt eget namn. Uppger den som är omyndige falska uppgifter om dennes behörighet att ingå avtal för annans räkning kan inte tredje man kräva samma ersättning som om den fullmäktige hade varit myndig. Som beskrivet ovan under behörighet har tredje man rätt att kräva ersättning för det positiva kontraktsintresset, eller att den fullmäktige själv träder in som avtalspart, när en person handlar utanför eller utan behörighet.

När en omyndig företar rättshandlingar utan behörighet kan den omyndige inte själv träda in som avtalspart eftersom att denne saknar rättshandlingsförmåga. Tredje man har inte heller rätt att åberopa att denne var i god tro om att den omyndige var myndig. Det gäller således att tredje man på något sätt försäkrar sig om att personen är myndig.

I 9 kap. 7 § föräldrabalken finns ytterligare begränsningar för tredje man att få ersättning från en omyndig som handlat utan behörighet. Eftersom att ett avtal inte kan komma tillstånd ska den omyndige återlämnas vad denne har erhållit från motparten, dvs. tredje man. Om egendomen inte kan återlämnas blir den omyndige skyldig att utge ersättning för egendomen i den mån egendomen har varit till nytta för den omyndige. Den omyndige kan även bli skyldig att betala ersättning för kostnader och förluster som tredje man drabbats på grund av det förväntade avtalsförhållandet. Detta innebär att tredje man, om det anses skäligt, i bästa fall kan få ersättning för det negativa kontraktsintresset, dvs. försättas i samma ekonomiska läge som innan denne försökte träffa avtal genom den omyndige.

Den omyndige kan givetvis alltid bli skadeståndsskyldig om denne, genom oaktsamhet eller med uppsåt, förstör tredje mans egendom. Detta är och andra sidan på rent skadeståndsrättslig grund enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).