Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Fullmaktsrätt

När en person ska företräda en annan person för att ingå en rättshandling måste denne ha någon form av fullmakt. Fullmakten innebär att en person företar en rättshandling i en annan persons namn för en annan persons räkning.

Fullmaktsrätten behandlar hur en fullmakt kan utformas, hur en bindande rättshandling företas, när en bindande rättshandling uppstår och vilka parter som blir bundna av rättshandlingen som företas med stöd av en fullmakt.

Fullmaktsrätten behandlar även vilka konsekvenser som aktualiseras om den fullmäktige företar rättshandlingar utanför fullmaktens ramar.